Polityka Bezpieczeństwa Żywności

Nadrzędnym celem działalności Polskich Linii Oceanicznych S.A. POL-Supply Shipchandler (Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia) jest ciągły rozwój poprzez stałe zaspokajanie uzgodnionych potrzeb i wymagań Klientów w zakresie przeładunku, składowania oraz handlu artykułami spożywczymi na potrzeby zaopatrzenia środków transportu morskiego. Realizacji powyższego celu służą:

  • stała orientacja na potrzeby, oczekiwania i wymagania Klientów,
  • pozyskiwanie artykułów spożywczych od renomowanych dostawców przyjmując odpowiedzialność za ich jakość i bezpieczeństwo zdrowotne na potrzeby zaopatrzenia środków transportu morskiego,
  • szkolenia podwyższające kwalifikacje oraz świadomość pracowników ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności,
  • danie o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
  • utrzymywanie i doskonalenie Systemu zgodnego z normą ISO 22000:2018,
  • monitorowanie i pomiary realizowanych procesów,
  • ocena funkcjonowania Systemu w trakcie auditów wewnętrznych, auditów stron trzecich oraz przeglądów zarządzania nadzorowanych i wykonywanych przez Najwyższe Kierownictwo.

            Polityka Bezpieczeństwa Żywności stanowi część ogólnej strategii Spółki oraz tworzy ramy do ustanawiania i przeglądu stopnia realizacji celów bezpieczeństwa żywności. Wszelkie działania pracowników Spółki są świadome i zgodne z tą Polityką.

            Zarząd Spółki deklaruje, że przestrzega wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz postanowień wdrożonego Systemu i ciągle go doskonali oraz deklaruje zapewnienie zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania.             Polityka Bezpieczeństwa Żywności jest ogólnie dostępna, zakomunikowana, zrozumiała, wdrożona, utrzymywana i przeglądana na wszystkich szczeblach Spółki,
a także jest dostępna dla Klientów oraz innych zainteresowanych stron. Polityka podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb.